Black Ribbon
Get Adobe Flash player

เกษตรพัฒนา

"เป้าหมายของเกษตรพัฒนา
คือความก้าวหน้าของเกษตรกรไทย 
คุ้มทุน คุ้มค่า คุ้มราคา
ต้องเกษตรพัฒนาเท่านั้น "

ภาพบรรยากาศงาน 9 เดือน 9 ปี 2558 ตอนที่ 3

Copyright © 2016 KasetPhattana. All rights reserved