รางวัลที่ได้รับ
รางวัลที่ได้รับ
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
โดยใช้เทคโนโลยีไทย

   พ.ศ.2532 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่โรงงานเกษตรพัฒนาแปดริ้วสำหรับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีไทย

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
รางวัลที่ 1 ประจำปี 2551

   พ.ศ. 2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่บริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2551

Bai Po Business Awards
by Sasin ครั้งที่ 7

   พ.ศ. 2555 บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลใบโพธิ์บิสเนสอวอร์ด บายศศินทร์ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2555

รางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.2556

   รางวัลจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อรับรองว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น KPH-22T, KPH-18T , KPH-18ST ผลิตโดยบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการสูญเสียของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ระหว่างการเพาะปลูกปี 2555/56 การสูญเสียที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์

รางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.2556

   รางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น KPH-18T, KPH-18STผลิตโดย บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการทดสอบสมรรถนะความสามารถในการทำงานในสภาพพื้นดินอ่อนระหว่างปีเพาะปลูก 2556/57 ผลที่ได้คือ ผ่านการทดสอบ

รางวัลมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ปี พ.ศ.2558

   รางวัลมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านความน่าเชื่อถือของมาตรฐานการพัฒนาทักษะทางเทคนิค

Slider